Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK   v y h l a s u j e   týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov 

DJGT momentálne nemá vyhlásenú žiadnu obchodnú verejnú súťaž.