Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov – časti Divadelného klubu.

bližšie inormácie nájdete na priloženej linke TU