Divadlo J. G. Tajovského zverejňuje informáciu o prebytočnom a neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku BBSK vo svojej správe:

V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom BBSK v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, podľa oddiel V., článok 15, odst. 6. zverejňujeme informáciu o neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku BBSK v nadobúdacej hodnote od 1700€/ks vrátane,  v správe Divadla J.G.Tajovského, Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen.

  • Ponuka neupotrebiteľného hnuteľného majetku – jún 2023     dokument TU