Divadlo Jozefa Gregora Tajovského je silnou a uznávanou kultúrnou inštitúciou s bohatou históriou, profesionálnou kvalitou a vysokým umeleckým prínosom. Pôsobí ako najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a je vedené ako repertoárové divadlo orientované na širokú vrstvu publika. Patrónom divadla je Jozef Gregor Tajovský, rodák z neďalekého Tajova a osobitá inšpiratívna osobnosť

Profil DJGT

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) je divadlo v centre mesta Zvolen s bohatou históriou, všestrannou ponukou a mnohými prínosmi. Má umelecký, spoločenský, zábavný i vzdelávací význam, ponúka divadelné metafory, sprítomňuje svetovú i slovenskú tvorbu, prezentuje kvalitné herecké výkony i divadelné umenie ako také. Z dlhodobého hľadiska prináša rešpektabilné výsledky a stabilnú kvalitu. História DJGT sa píše od roku 1949. Vzniklo pod názvom Stredoslovenské divadlo, o päť rokov neskôr dostalo meno podľa významného dramatika z neďalekého Tajova. V roku 1994 prešla budova divadla rozsiahlou rekonštrukciou. Má vybudovaný bezbariérový prístup a lóžu pre imobilných divákov. Sála má kapacitu 330 miest a Štúdio kapacitu 90 miest. Od roku 1974 organizuje DJGT Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské. DJGT zaznamenáva vysokú návštevnosť a nadštandardný divácky záujem. Kvalitný profesionálny herecký súbor, solídna práca všetkých zložiek divadla, široká ponuka titulov, pestré podujatia pre verejnosť a spolupráca s ďalšími subjektmi tvoria silnú značku DJGT.

Repertoár DJGT

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) je profesionálne činoherné divadlo a najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Divadlo vzniklo v roku 1949 a jeho kvalitu kontinuálne formovali výrazné osobnosti. Na svojom konte má už viac ako 450 premiér.

DJGT je vedené ako divadlo so širokým repertoárovým záberom, vďaka čomu je orientované na rozmanitú škálu divákov a adresnú komunikáciu s nimi. Divadlo formuje a víta diváka už od útleho veku. Deti majú možnosť zažiť divadelnú podobu obľúbených rozprávok, objaviť čaro divadelných zázrakov a celkom prirodzene vnímať divadlo ako možnú súčasť kultúrneho vyžitia. Premiéry rozprávok neraz sprevádzajú aj tvorivé dielne, ktoré nadväzujú na divadelný zážitok a prehlbujú umelecký vnem detských divákov. Pre žiakov a študentov bývajú v repertoári zaradené diela slovenskej i svetovej klasiky, ktoré približujú dielo čítankového autora v atraktívnom divadelnom spracovaní. Aj samotné osobnosti spisovateľov či dejateľov sa stávajú námetom originálnych autorských hier. Žiaci a študenti majú možnosť spojiť návštevu predstavenia s odborným výkladom alebo besedou s tvorcami. Výrazný zástoj v repertoári určenom najpočetnejšiemu večernému divákovi majú žánrovo rôznorodé inscenácie: drámy, komédie, tragédie, tragikomédie, hry s pesničkami, historické tituly, súčasné hry aj inovatívne autorské tituly s osobitou výpoveďou. K umeleckým cieľom divadla patrí aj zámer reagovať na aktuálne celospoločenské dianie cez regionálne témy. Pre komorné hry je určený priestor Štúdia DJGT, v ktorom si diváci vďaka užšiemu kontaktu s účinkujúcimi môžu detailne vychutnať ich herecké majstrovstvo. Sála má kapacitu 330 miest a Štúdio 90 miest.

DJGT sa divákom približuje i svojimi podujatiami a akciami. Najznámejšie sú Deň otvorených dverí divadla, Svetový deň divadla, Noc divadiel či slávnostné galavečery pri príležitosti rôznych jubileí. V priestoroch divadla sa konajú prestížne podujatia na miestnej, krajskej aj národnej úrovni. Na pravidelných zájazdoch je tvorba DJGT predstavená i divákom ďalších miest a obcí. DJGT sa zúčastňuje aj zahraničných zájazdov a medzinárodných festivalov. Svoju činnosť a významné osobnosti reflektuje vlastnými publikáciami. Vytvára tiež vlastný autorský obsah prístupný na webstránke a v online priestore.

DJGT je organizátorom najväčšieho a najstaršieho divadelného festivalu v plenéri na Slovensku – Medzinárodného letného divadelného festivalu ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ. Festival bol založený v roku 1974. Koná sa v júni nielen na nádvorí Zámku Zvolen, ale aj v ďalších priestoroch zámku a mesta Zvolen. Aktuálnou víziou festivalu je posilňovať jeho regionálnu unikátnosť a prepojenie s lokálnym dianím.

DJGT myslí aj na naliehavosť environmentálnych tém. V roku 2021 preto vytvorilo environmentálny program ZELENÁ SCÉNA, ktorým je deklarovaný záväzok DJGT myslieť, konať, tvoriť pre prírodu a udržateľné životné prostredie.

Podujatia

DJGT pravidelne pripravuje pre návštevníkov rôznorodé podujatia. Ich prostredníctvom komunikuje otvorenosť a záujem o každého jedného diváka. Potvrdila sa opodstatnenosť tejto línie dramaturgie divadla; diváci spoznávajú vďaka podujatiam ďalšie podoby divadla, začleňujú sa do divadelnej rodiny, z neformálnej stránky spoznávajú hercov, tvorcov, divadelníkov, majú možnosť komunikovať s nimi a byť súčasťou divadelného diania. Veľký záujem o podujatia svedčí o pozitívnom efekte interaktívneho prepájania s divákmi a odráža sa spätne v stabilne vysokej návštevnosti divadelných prestavení.

Zistite o nás viac

História

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vzniklo na 5. výročie Slovenského národného povstania dňa 28.augusta 1949 s pôvodným názvom Stredoslovenské divadlo a prvou premiérou Makar Dúbrava. O päť rokov neskôr dostalo meno podľa významného dramatika z neďalekého Tajova. Hlavnými iniciátormi idey vzniku profesionálnej scény vo Zvolene boli Ladislav Novomeský a Andrej Bagar. Základ umeleckého súboru novovzniknutého divadla sa sformoval z dvoch silných ochotníckych súborov – zo súboru Detvan vo Zvolene a zo súboru Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Divadlo formovali výrazné osobnosti a neopakovateľné talenty, ktoré mu vtlačili vysokú umeleckú pečať a kvalitu. V začiatkoch to bol žiak významného pražského divadelníka E. F. Buriana režisér A. Noskovič, Mária Markovičová, Karol Badáni, Zorka Paulendová, Valéria Čaplová-Paulovičová, Magda Matrtajová, Andrej Mojžiš, ku ktorým sa pridali prví absolventi vysokých škôl umeleckého smeru, herci Juraj Sarvaš, Zlatica Gillová, Ivan Macho, Klára Dubovicová a režiséri I. Ciel, V. Petruška, F. Rell, M. Hollý, M. Paulíny-Tóthová, M. Lokvencová-Husáková, I. Lichard, O. Haas, M. Pietor, I. Petrovický a ďalší. Utvárali základy divadla v náročných podmienkach a so sťaženými dispozíciami. Výrazným formovateľom divadla sa stal dramaturg J. Tréger, ktorého pozornosť sa sústredila najmä na pôvodnú slovenskú tvorbu.

V sedemdesiatych rokoch bolo úspešné obdobie dialógu dvoch režisérov – umeleckého šéfa P. Jezného a J. Chundelu. V tomto období vznikol aj letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské, ktorého prvou oficiálnou premiérou bola v roku 1974 Zeyerova hra Radúz a Mahuliena. Divadlo sa ani v histórii neupriamovalo na jednu divácku vrstvu, jeho cieľom bolo uvádzať hry s nábojom základných etických hodnôt, s posolstvom humanizmu, uvedomovania si ľudskej slobody a zároveň osobnej zodpovednosti za svoje činy.

Ďalším zmysluplným viacročným dialógom režisérov bola spolupráca A. Turčana a M. Petericha v osemdesiatych rokoch. Po Nežnej revolúcii v roku 1989 nastalo dynamické obdobie, v ktorom sa vystriedali viacerí hosťujúci režiséri – M. Oľha, J. Pražmári, O. Katuša, Ľ. Majera, M. Babiak, K. Spišák, Ľ. Paulovič, J. Sládeček a ďalší. Obdobie formované dramaturgiou M. Fehéra prinieslo aktivizovanie štúdiového priestoru divadla, inscenácie s poetikou s filozofickým akcentom i úspešné slovenské muzikály uvádzané v rámci Zámockých hier zvolenských, ktoré vzišli z pera Ľ. Feldeka, s hudbou E. Gnotha, réžiou K. Spišáka a dramaturgiou M. Fehéra.

V treťom tisícročí začala dramaturgia divadla formulovať výraznejšie nosné témy repertoáru, rozširovať umelecký zážitok divákov o nové aspekty a širokospektrálnejšie prehlbovať jednotlivé aspekty poslania umenia.

Publikačná činnosť

DJGT zaznamenáva svoju činnosť a významné osobnosti vlastnými publikáciami, ktoré sú dostupné širšej diváckej aj odbornej verejnosti. K novším publikáciám patria: Publikácia CESTOU K ŠESŤDESIATKE (2009), ktorá mapuje históriu divadla pri jeho 60-ročnom jubileu. Publikácia ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ – 40 ROKOV FESTIVALU S DOTYKOM HVIEZD (2013), ktorá zaznamenáva históriu festivalu ZHZ a do života bola uvedená na jubilejnom „rubínovom“ 40. ročníku festivalu. Publikácia ŠTEFAN HUDÁK – DVORNÝ SCÉNOGRAF ZÁMOCKÝCH HIER ZVOLENSKÝCH (2014) zachytávajúca desať zámockých inscenácií a tvorbu výtvarníka Štefana Hudáka pre DJGT a ZHZ. Ďalšia publikácia DJGT s názvom ANDREJ MOJŽIŠ – RYTIER V SLUŽBÁCH DIVADLA (2015) vzdáva hold dlhoročnej hereckej legende DJGT. Pri príležitosti 70. výročia vzniku divadla vydalo DJGT obsažnú publikáciu U. Turčanovej 70 SEZÓN DJGT (2018). DJGT tiež vydáva programový bulletin ku každej inscenácii a špeciálne brožúry pri výnimočných príležitostiach.

Navštívte nás ešte dnes

Vyberte si z rozsiahlej ponuky predstavení nášho divadla. Každým predstavením vám dávame kúsok seba.