Divadlo Jozefa Gregora Tajovského je silnou a uznávanou kultúrnou inštitúciou s bohatou históriou, profesionálnou kvalitou a vysokým umeleckým prínosom. Pôsobí ako najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a je vedené ako repertoárové divadlo orientované na širokú vrstvu publika.

Profil DJGT

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) je divadlo s bohatou históriou, všestrannou ponukou a mnohými prínosmi. Má umelecký, spoločenský, zábavný i vzdelávací význam, ponúka divadelné metafory, sprítomňuje svetovú i slovenskú tvorbu, prezentuje kvalitné herecké výkony i divadelné umenie ako také. Z dlhodobého hľadiska prináša rešpektabilné výsledky a stabilnú kvalitu. V repertoári majú zastúpenie inscenácie pre deti, študujúcu mládež, večerného diváka i pre divadelných „fajnšmekrov“. Divák nájde v programovej skladbe rozprávky, diela klasických dramatických autorov, divadelné hry patriace do povinnej školskej literatúry, hry venované významným osobnostiam regiónu či Slovenska, muzikál, komédie, slovenské autorské hry. História DJGT sa píše od roku 1949. Vzniklo pod názvom Stredoslovenské divadlo, o päť rokov neskôr dostalo meno podľa významného dramatika z neďalekého Tajova. Divadlo kontinuálne formovali výrazné osobnosti a na svojom konte má už vyše štyristo premiér. V roku 1994 prešla budova divadla rozsiahlou rekonštrukciou. Má vybudovaný bezbariérový prístup aj špeciálnu lóžu pre imobilných divákov. Javisko je moderne vybavené a sála má kapacitu 330 miest. Štúdio s kapacitou 90 miest je určené pre komornejšie hry a projekty. DJGT je atraktívne aj svojou polohou v centre mesta Zvolen, vďaka čomu je ľahko prístupné verejnosti. DJGT zaznamenáva vysokú návštevnosť a nadštandardný divácky záujem. Kvalitný profesionálny herecký súbor, solídna práca všetkých zložiek divadla, široká ponuka titulov, pestré podujatia pre verejnosť a spolupráca s ďalšími subjektmi tvoria silnú značku DJGT.

Repertoár DJGT

DJGT je profesionálne činoherné divadlo so širokým repertoárovým záberom. V novom tisícročí sa dramaturgia divadla vyprofilovala do širokého spektra ponúkaných titulov a adresnej komunikácie s cieľovými skupinami divákov. DJGT zohľadňuje rôznorodé zloženie publika a dbá tiež na prípravu diváka od útleho veku. Dlhoročnou súčasťou repertoáru DJGT sú rozprávky určené najmenším divákom. Deti od škôlkarského veku majú možnosť zažiť divadelnú podobu obľúbených rozprávok, objaviť čaro divadelných zázrakov a celkom prirodzene vnímať divadlo ako možnú súčasť kultúrneho vyžitia….

Podujatia

DJGT pravidelne pripravuje pre návštevníkov rôznorodé podujatia. Ich prostredníctvom komunikuje otvorenosť a záujem o každého jedného diváka. Potvrdila sa opodstatnenosť tejto línie dramaturgie divadla; diváci spoznávajú vďaka podujatiam ďalšie podoby divadla, začleňujú sa do divadelnej rodiny, z neformálnej stránky spoznávajú hercov, tvorcov, divadelníkov, majú možnosť komunikovať s nimi a byť súčasťou divadelného diania. Veľký záujem o všetky podujatia svedčí o pozitívnom efekte interaktívneho prepájania s divákmi a odráža sa spätne v stabilne vysokej návštevnosti divadelných prestavení.

Zistite o nás viac

História

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vzniklo na 5. výročie Slovenského národného povstania dňa 28.augusta 1949 s pôvodným názvom Stredoslovenské divadlo a prvou premiérou Makar Dúbrava. O päť rokov neskôr dostalo meno podľa významného dramatika z neďalekého Tajova. Hlavnými iniciátormi idey vzniku profesionálnej scény vo Zvolene boli Ladislav Novomeský a Andrej Bagar. Základ umeleckého súboru novovzniknutého divadla sa sformoval z dvoch silných ochotníckych súborov – zo súboru Detvan vo Zvolene a zo súboru Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Divadlo formovali výrazné osobnosti a neopakovateľné talenty, ktoré mu vtlačili vysokú umeleckú pečať a kvalitu. V začiatkoch to bol žiak významného pražského divadelníka E. F. Buriana režisér A. Noskovič, Mária Markovičová, Karol Badáni, Zorka Paulendová, Valéria Čaplová-Paulovičová, Magda Matrtajová, Andrej Mojžiš, ku ktorým sa pridali prví absolventi vysokých škôl umeleckého smeru, herci Juraj Sarvaš, Zlatica Gillová, Ivan Macho, Klára Dubovicová a režiséri I. Ciel, V. Petruška, F. Rell, M. Hollý, M. Paulíny-Tóthová, M. Lokvencová-Husáková, I. Lichard, O. Haas, M. Pietor, I. Petrovický a ďalší. Utvárali základy divadla v náročných podmienkach a so sťaženými dispozíciami. Výrazným formovateľom divadla sa stal dramaturg J. Tréger, ktorého pozornosť sa sústredila najmä na pôvodnú slovenskú tvorbu. V sedemdesiatych rokoch bolo úspešné obdobie dialógu dvoch režisérov – umeleckého šéfa P. Jezného a J. Chundelu. V tomto období vznikol aj letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské, ktorého prvou oficiálnou premiérou bola v roku 1974 Zeyerova hra Radúz a Mahuliena. Divadlo sa ani v histórii neupriamovalo na jednu divácku vrstvu, jeho cieľom bolo uvádzať hry s nábojom základných etických hodnôt, s posolstvom humanizmu, uvedomovania si ľudskej slobody a zároveň osobnej zodpovednosti za svoje činy. Ďalším zmysluplným viacročným dialógom režisérov bola spolupráca A. Turčana a M. Petericha v osemdesiatych rokoch. Po Nežnej revolúcii v roku 1989 nastalo dynamické obdobie, v ktorom sa vystriedali viacerí hosťujúci režiséri – M. Oľha, J. Pražmári, O. Katuša, Ľ. Majera, M. Babiak, K. Spišák, Ľ. Paulovič, J. Sládeček a ďalší. Obdobie formované dramaturgiou M. Fehéra prinieslo aktivizovanie štúdiového priestoru divadla, inscenácie s poetikou s filozofickým akcentom i úspešné slovenské muzikály uvádzané v rámci Zámockých hier zvolenských, ktoré vzišli z pera Ľ. Feldeka, s hudbou E. Gnotha, réžiou K. Spišáka a dramaturgiou M. Fehéra. V treťom tisícročí formuluje dramaturgia divadla nosné témy repertoáru a spomedzi hosťujúcich režisérov viacerí nadväzujú na svoje predošlé inscenácie a systematicky pokračujú v spolupráci s umeleckým súborom. Herecký súbor je generačne rozvrstvený od skúsených bardov po čerstvých absolventov umeleckých škôl. DJGT spolupracuje tiež s hosťami a študentmi Akadémie umení v B. Bystrici. Viackrát sa uskutočnili interné prehliadky inscenácií DJGT, ktoré v koncentrovanej podobe predstavili rôzne herecké polohy členov súboru a prierez aktuálnymi hrami. Prehliadky hodnotili teatrológovia a divadelní praktici, prítomní boli tiež študenti umeleckých škôl, čím sa vytvorila platforma pre spätnú väzbu. DJGT cielene vytvára podmienky pre vznik nových dramatických diel; zaujímavým počinom bol Slovenský autorský rok 2013, počas ktorého mali premiéru pôvodné slovenské hry písané priamo pre súbor DJGT.

Publikačná činnosť

DJGT zaznamenáva svoju činnosť a významné osobnosti vlastnými publikáciami, ktoré sú dostupné širšej diváckej aj odbornej verejnosti. K najnovším publikáciám patria: Publikácia CESTOU K ŠESŤDESIATKE (2009), ktorá mapuje históriu divadla pri jeho 60-ročnom jubileu. Publikácia ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ – 40 ROKOV FESTIVALU S DOTYKOM HVIEZD (2013), ktorá zaznamenáva históriu festivalu ZHZ a do života bola uvedená na jubilejnom „rubínovom“ 40. ročníku festivalu. Publikácia ŠTEFAN HUDÁK – DVORNÝ SCÉNOGRAF ZÁMOCKÝCH HIER ZVOLENSKÝCH (2014) zachytáva desať zámockých inscenácií a tvorbu výtvarníka Štefana Hudáka pre DJGT a ZHZ. Ostatná publikácia DJGT vzdáva hold dlhoročnej hereckej legende, ktorej meno je neodmysliteľne späté so zvolenským divadlom. Herec Andrej Mojžiš oslávil v októbri 2015 životné jubileum 90 rokov a pri tejto príležitosti uzrela svetlo sveta obsažná publikácia ANDREJ MOJŽIŠ – RYTIER V SLUŽBÁCH DIVADLA (2015). DJGT tiež vydáva programový bulletin ku každej inscenácii a informácie o dianí pravidelne zverejňuje na svojej webstránke.

Pri príležitosti jubilejnej 70. sezóny vydalo DJGT nástenný divadelný kalendár 2018/2019. Históriu divadla podrobne mapuje kniha 70 SEZÓN DJGT.

Navštívte nás ešte dnes

Vyberte si z rozsiahlej ponuky predstavení nášho divadla. Každým predstavením vám dávame kúsok seba.