Divadlo Jozefa Gregora Tajovského ako správca majetku BBSK nemá v tomto období vyhlásenú žiadnu OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka