Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK nemá aktuálne vyhlasenú  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka