Divadlo Jozefa Gregora Tajovského ako správca majetku BBSK VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka  na odpredaj nákladného vozidla AVIA.

podmienky súťaže  TU