Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

V súčasnej dobe nie je Divadlom JGT vyhlásená žiadna verejná obchodná súťaž.