Divadlo Jozefa Gregora Tajovského ako správca majetku BBSK VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka  na 

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
– – miestnosti č. 007 o výmere 14,5 m² nachádzajúcej sa v budove vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, so súpisným číslom 2595, zapísanej na LV 2796, ktorá sa nachádza na Nám. SNP č. 58 vo Zvolene. Správcom budovy je Divadlo J.G.T.
Podmienky súťaže TU

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského ako správca majetku BBSK VYHLASUJE  OPAKOVANÉ OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v termíne od 4.4.2023 do 19.4.2023 na

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – časti Divadelného klubu o výmere 87,49 m², nachádzajúcej sa na prízemí budovy vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja v správe Divadla J.G.T. Budova sa nachádza na Divadelnej ulici so súpisným číslom 3 vo Zvolene v k. ú. Zvolen na parcele č. 1241, zapísaná na LV 2796. Správcom budovy je Divadlo J.G.T.
Podmienky súťaže TU

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
– časti horného foyeru – bufet o výmere 18 m², nachádzajúcej sa na prvom nadzemnom podlaží budovy divadla vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja v správe Divadla J.G.T. Budova sa nachádza na Divadelnej ulici so súpisným číslom 3 vo Zvolene v k. ú. Zvolen na parcele č. 1241, zapísaná na LV 2796. Správcom budovy je Divadlo J.G.T.
Podmienky súťaže TU