Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
• Garáž súp.č. 3441 vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja o výmere 19 m² nachádzajúcej sa na parcele č. 1216/7 v katastrálnom území Zvolen v dvorovej časti Námestia SNP. Prístup ku garáži je z pešej zóny zo smeru od ulice J.Kollára na plochu pred objektom poisťovne Allianz. Správcom garáže je Divadlo J.G.T. vo Zvolene.