Divadlo Jozefa Gregora Tajovského ako správca majetku BBSK nemá vyhlasenú OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka