Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov – miestnosť č. 003 na webovom sídle BBSK v termíne od 9.3.2020 do 25.3.2020
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov – miestnosť č.003.

2. Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov – miestnosť č. 007 na webovom sídle BBSK v termíne od 9.3.2020 do 25.3.2020
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov – miestnosť č.007.