Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK  vyhlasuje  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

2. Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov – miestnosť č. 003 na webovom sídle BBSK v termíne od 04.03.2019

Na stiahnutie: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov – miestnosť č. 003.