Divadlo Jozefa Gregora Tajovského ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na odpredaj zájazdového autobusu MAN.

Predmetom súťaže je prebytočný hnuteľný majetok – zájazdový autobus MAN RHC 414-12M LION COAC, ŠPZ: ZV 300 BV

Podmienky súťaže TU