Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK  vyhlasuje  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

1. Opakovaná verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov – časť Divadelného klubu na webovom sídle BBSK v termíne od 12.11.2018 do 26.11.2018

Na stiahnutie: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OPAKOVANÚ OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov – časti Divadelného klubu.

2. Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov – miestnosť č. 003 na webovom sídle BBSK v termíne od 12.11.2018 do 26.11.2018

Na stiahnutie: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako správca majetku BBSK vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov – miestnosť č. 003.